Νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου ισχύος 24 KW,με νέο μετρητή ΕΔΑ, για την θέρμανση χώρου διαμερίσματος, ταυτόχρονη μετατροπή της εσωτερικής εγκατάστασης σωλήνωσης και νέα θερμαντικά σώματα.

Χρησιμοποιήθηκαν χαλκοσωλήνα TALOS, σιδηροσωλήνα ISO MEDIUM, θερμαντικά σώματα πάνελ Delonghi, και λέβητας KITURAMI.

Χρόνος εκτέλεσης έργου: 2015

Διάρκεια εκτέλεσης έργου : 7 ημέρες